Thứ 6, 30/09/2022 - 08:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải quyết các kiến nghị của địa phương tại các Hội nghị giao ban vùng năm 2019

Tại Hội nghị giao ban công tác tài nguyên và môi trường các tỉnh khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của các Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị và các kiến nghị gửi đến trước, sau Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã giao các đơn vị trực thuộc Bộ có ý kiến giải đáp, trả lời các địa phương.

Lĩnh vực đất đai

Bộ giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý 168 ý kiến, kiến nghị của các địa phương, cụ thể:

Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung trong Luật đất đai đối với các kiến nghị thuộc 08 nhóm vấn đề về quy hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, đặc dụng; thu hồi đất, cơ chế xử lý đối với diện tích đất mà nhà đầu tư không thoả thuận được với người sử dụng đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư; kinh tế, tài chính đất đai, thuế sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung vào Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Nghị định quy định khung giá đất và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trình Chính phủ vào tháng 12 năm 2019 đối với các kiến nghị, gồm 07 nhóm vấn đề về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ đối với dự án đi qua địa bàn nhiều tỉnh; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về khung giá đất, bảng giá đất; về xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

Sửa đổi bổ sung các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 10 kiến nghị, gồm các nhóm vấn đề: sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT để thống nhất về giao đất và giao khu vực biển; ban hành định mức sử dụng đất đối với một số loại đất làm cơ sở gia đất, cho thuê đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất; xác định loại đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp; về hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT; danh mục công trình, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT; xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Báo cáo Chính phủ và có hướng dẫn các địa phương thực hiện trình tự, thủ tục giao đất đối với các dự án lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất; hình thức giao đất đối với các dự án được miễn tiền sử dụng đất. Hướng dẫn bằng văn bản những vướng mắc cụ thể của địa phương đối với các kiến nghị liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc diện tự thoả thuận mà có phần diện tích đất mà người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, công nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất, hạn mức sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Về kinh phí cho đo đạc, lập hồ sơ, giao đất, cho thuê đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh chuyển cho các địa phương, Bộ đã đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án để đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện. Bộ sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính để xem xét bố trí ngân sách triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Lĩnh vực môi trường

Bộ giao Tổng cục Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xử lý 52 ý kiến, kiến nghị của các địa phương, cụ thể:

Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung trong Luật bảo vệ môi trường đối với các kiến nghị về các vấn đề kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong giai đoạn xây dựng, vận hành; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường đối với những cơ sở phá sản, không có khả năng cải tạo, phục hồi môi trường; trách nhiệm thực hiện quan trắc thành phần môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, quan trắc môi trường xung quanh; thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án Bảo vệ môi trường; xử lý chồng chéo giữa Luật đầu tư và Luật bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường; Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với 10 kiến nghị về các nhóm vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, phí bảo vệ môi trường.

Sửa đổi, bổ sung trong thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ 14 kiến nghị về đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quan trắc môi trường, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Ban hành văn bản, tổ chức tập huấn hướng dẫn các địa phương thực hiện 34 kiến nghị để thống nhất cách hiểu, áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 08 nhóm vấn đề gồm: khoảng cách an toàn từ khu xử lý rác thải đến khu dân cư; quan trắc nước thải, cấp chứng chỉ tư vấn môi trường; sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo, tro đáy, xỉ được thu hồi từ quá trình thải ra của các nhà máy nhiệt điện; quy định về ngưỡng chất thải nguy hại, thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu 7 nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với doanh nghiệp; đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên, quản lý chất thải.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Về giải quyết chồng chéo, vướng mắc giữa Luật Khoáng sản với pháp luật đê điều, thuỷ lợi, đất đai, Bộ giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật đất đai (năm 2020) và Luật Khoáng sản (sau năm 2020).

Về quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia đối với titan và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Bộ giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khẩn trương trình Bộ trưởng Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với khoáng sản titan” thay thế Quyết định 645/QĐ-TTg, đồng thời đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến để Chính phủ ban hành Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án đầu tư trên mặt” trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Luật khoáng sản; nghiên cứu tiếp thu đơn giản hoá các thủ tục hành chính khi sửa đổi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Về khoanh định, công bố một số khu vực khoáng sản nhỏ lẻ, Bộ giao Giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam rà soát, sớm trình Bộ trưởng các khu vực có đủ điều kiện, trình Bộ văn bản hướng dẫn việc thực hiện thủ tục cấp phép khai thác tận thu khoáng sản; hướng dẫn thực hiện việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ.

Lĩnh vực biển và hải đảo

Đối với kiến nghị thống nhất thẩm quyền giao đất, giao khu vực biển đối với các dự án có sử dụng đất, có sử dụng biển, Bộ đã sửa đổi trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo hướng thống nhất với thẩm quyền giao đất đối với một số trường hợp, phải đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và cần có ý của các Bộ, ngành Trung ương.

Tổ chức bộ máy

Về sắp xếp tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Bộ để tiếp tục có văn bản gửi các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo để đảm bảo các hoạt động quản lý nhà nước của ngành; đồng thời nghiên cứu trình Bộ ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 50/2014/TTLTBTNMT-BNV. Đề nghị các Sở khi xây dựng phương án sắp xếp gửi Bộ lấy ý kiến trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

Về biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng của ngành, Bộ đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị cuối năm 2018 và đề nghị 8 các địa phương khi sắp xếp, tinh giản biên chế cần căn cứ vào khối lượng nhiệm vụ.

Trước mắt, các Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát gửi đề án vị trí việc làm về Bộ để xây dựng khung vị trí việc làm của ngành, trên cơ sở đó các Sở thực hiện (chuẩn hóa, sắp xếp, bố trí biên chế, đào tạo). Giao Trung tâm đào tạo cán bộ của Bộ phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu khung vị trí việc làm.

Về Văn phòng đăng ký đất đai, Bộ giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ sửa đổi Thông tư số 15/2015/TTLTBTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục hoàn thiện cơ chế cho các Văn phòng chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. d) Về Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương, Bộ đang giao Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xây dựng thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương (sẽ sớm gửi lấy ý kiến của các địa phương).

Công nghệ thông tin

Bộ giao cho Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường hoàn thiện hệ thống tương tác để Lãnh đạo Bộ, các đơn vị, các Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trên hệ thống. Xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản hướng dẫn dùng chung để các địa phương tham khảo, nghiên cứu, thực hiện thống nhất đối các trường hợp tương tự để giảm văn bản trao đổi. Nghiên cứu xây dựng phần mềm để thuận lợi trong tra cứu các quy định, văn bản hướng dẫn.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc quy chế phối hợp công tác ban hành kèm theo Quyết định số 2499/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 08 năm 2018 của Bộ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, tiếp nhận, gửi văn bản, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống của Bộ.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan