Chủ nhật, 17/01/2021 - 09:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020

Ngày 24/11, Bộ TN&MT có văn bản gửi Thanh tra Bộ; các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ để nghị chuẩn bị báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020.

Theo đó, thực hiện Nghị đinh số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy đinh chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 16/2018/TT-BTP), Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Báo cáo B1) năm 2020.

Về Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 

Các đơn vị báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 theo mẫu Đề cương báo cáo theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP. Trong đó yêu cầu chú trọng báo cáo các nội dung triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm, cụ thể là: 

Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin (qua các báo cáo công tác, phương tiện thông tin đại chúng…) về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo đúng Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020; 

Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thời điểm chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đến ngày 30/11/2020.

Ngoài các nội dung cần báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP, Bộ yêu cầu các các Tổng cục:

Tổng cục Môi trường báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Công văn số 597/VPCP-PL ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1557/BTPQLXLVPHC&TDTHPL ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp và việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020; 

Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Công văn số 597/VPCP-PL ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1557/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp và việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tư pháp;

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Công văn số 597/VPCP-PL ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1557/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Về Báo cáo nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Báo cáo B1) năm 2020: Các đơn vị báo cáo các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan