Thứ 7, 04/07/2020 - 12:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 -2019)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2174/BTNMT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

 

Công văn nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) và Công văn số 2875/VPCP-PL ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; Bộ yêu cầu các đơn vị:

Tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành tại Quyết định số 486/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2014, trong đó tập trung vào kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp; đề xuất các giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu điều khiển phiên họp cho ý kiến báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Đồng thời trong quá trình sơ kết phải gắn với quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và quá trình xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp của đơn vị và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan