Chủ nhật, 25/09/2022 - 23:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm các nội dung chính sau: Tình hình và kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị.

Căn cứ Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ- CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Bộ đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách, báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020 theo mẫu đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này).

Theo đó, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gồm các nội dung chính sau: Tình hình và kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị.

Về tình hình và kết quả triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nêu rõ: Tình hình vi phạm hành chính; Tình hình xử phạt vi phạm hành chính; Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Về những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đề xuất kiến nghị nêu cụ thể: Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật; Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành; nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó đề xuất về chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính, góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa các vi phạm hành chính.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan