Thứ 7, 04/07/2020 - 11:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Để bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Ngày 03/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1386/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Kết quả triển khai Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành; giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường công tác chỉ đạo điều hành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhiệm vụ của Kế hoạch gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản chi tiết Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai Nghị định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Để triển khai Kế hoạch này, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện theo đúng quyđịnh.

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung và tiến độ từ nguồn chi thường xuyên hàng năm, theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kinh phí xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật, sử dụng triệt để hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, kết hợp ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan