Thứ 4, 23/10/2019 - 10:14
Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4984/BTNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh ...
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4727/BTNMT-TCMT gửi một số Bộ, ngành và Hiệp hội đề nghị báo cáo về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (các chất POP) cần quản lý theo Công ước Stockholm để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính ...
Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011; Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số ...