Thứ 3, 29/09/2020 - 02:53
Thành lập Tổ công tác về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Thành lập Tổ công tác về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Ngày 05/08/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1702/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến ...
Góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, góp ý cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ban hành Kế ...