Thứ 7, 24/08/2019 - 14:14
Ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Để bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) và Quyết ...
Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) ngày 28/03/2019 nhằm mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) năm ...
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1436/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/03/2019 gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ ...