Chủ nhật, 24/01/2021 - 06:06

Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản

Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản. Bộ đã trình Quốc hội 01 Nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định.