Thứ 5, 18/08/2022 - 03:43
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Thủ tướng Nhiệm vụ lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12/10/2020, Bộ TN&MT đã có Tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ  tướng Chí́nh phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về căn cứ pháp lý và sự cần thiết

Luật khoáng sản 2010 quy định việc lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Tại điểm a khoản 1 Điều 10, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”.

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì triển khai thực hiện Quy hoạch này và thu được nhiều kết quả: đã phát hiện, đánh giá tài nguyên một số mỏ khoáng sản và bổ sung các thông tin về địa chất, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên thời kỳ của Quy hoạch chỉ đến năm 2020.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017. Theo quy định tại Phụ lục I của Luật Quy hoạch này, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là quy hoạch ngành quốc gia.

Luật Sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14, khoản 4 Điều 8, Sửa đổi, bổ sung Điều 11 của luật Khoáng sản, quy định: Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Tại Phụ lục II, mục II của Nghị định quy định 9 nội dung cơ bản của quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý và sự cần thiết để lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quá trình xây dựng Nhiệm vụ lập quy hoạch

Thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật Sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Quyết định số 995/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ lập Quy hoạch) như sau: Ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2019 về kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó có Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thời gian lập quy hoạch từ 2019 - 2021; Tổ chức xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch; Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý chuyên môn đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch; Tổ chức Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch cấp Bộ; Gửi xin ý kiến các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch; Hoàn thiện nhiệm vụ Nhiệm vụ lập Quy hoạch trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trình Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội đồng thẩm định quốc gia.

Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch

Căn cứ lập quy hoạch

Các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Các chiến lược, Quy hoạch gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 và các tài liệu khác có liên quan;

Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước gồm: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 015, định hướng đến năm 2020 ( Quyết định phê duyệt số 116/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ);  Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ( Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ);

Tiền đề, dấu hiệu địa chất liên quan đến khoáng sản mới phát hiện.

Yêu cầu, nội dung, phương pháp lập quy hoạch

Tên quy hoạch: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch: Quy hoạch có phạm vi cả nước bao gồm phần đất liền và vùng biển Việt Nam.

Ranh giới: Ranh giới của các nhiệm vụ/đối tượng trong quy hoạch được xác định tọa độ cụ thể theo hệ tọa độ quốc gia.

Quan điểm lập quy hoạch: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phải đi trước một bước nhằm làm rõ cấu trúc, lịch sử  phát triển của vỏ trái đất, đặc điểm môi trường địa chất, tiềm năng tài nguyên địa chất, khoáng sản làm cơ sở khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia; Ưu tiên đánh giá tiềm năng tài nguyên từng loại, nhóm khoáng sản quan trọng, có nhu cầu lớn trong các cấu trúc địa chất có triển vọng khoáng sản đến độ sâu 500m và một số vùng đến 1000m nhằm làm rõ tiềm năng từng loại khoáng sản phục vụ nhu cầu thăm dò, khai thác chế biến sử dụng và dự trữ khoáng sản; Huy động được nguồn lực trong nước, kết hợp với hợp tác quốc tế, ứng dụng thành tựu của kinh tế tri thức, của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao trình độ công nghệ, tăng nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Mục tiêu lập quy hoạch: (i) Quy hoạch công tác điều tra cơ bản địa chất gồm lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền và lập bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:500.000 và lớn hơn trên các vùng biển Việt Nam; điều tra địa chất môi trường, tai biến địa chất, di sản địa chất, kiến tạo - địa động lực, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất không gian ngầm đô thị; (ii) Quy hoạch công tác đánh giá tiềm năng các tài nguyên địa chất, khoáng sản trên các cấu trúc thuận lợi có triển vọng tài nguyên trên đất liền đến độ sâu 1000m và trên các vùng biển Việt Nam; (iii) Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về cấu trúc địa chất, môi trường địa chất, tài nguyên địa chất, khoáng sản.

Nguyên tắc lập quy hoạch: Xây dựng quy hoạch mới theo Luật Quy hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ mới trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013; Phù hợp với tài liệu địa chất khoáng sản được cập nhật đến thời điểm lập quy hoạch; phù hợp với xu hướng phát triển công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản của các nước phát triển; đáp ứng nhu cầu của kinh tế - xã hội về các thông tin về địa chất; Phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Tích hợp được nội dung các quy hoạch khác nhưng không trùng lặp, chồng chéo; tạo cơ sở tài nguyên cho các Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu khoáng của nền kinh tế; Đảm bảo tính khả thi, có hiệu quả về khoa học và kinh tế, về vốn, nhân lực, trang thiết bị.

Phương pháp tiếp cận: phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực; phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp dự báo, xây dựng luận cứ và kịch bản điều tra cơ bản.

Phương pháp lập quy hoạch: thu thập tài liệu; khảo sát thực tế; phân tích, tổng hợp tài liệu; phương pháp chuyên gia.

Các nội dung lập Quy hoạch: Quy hoạch bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (mục II, Phụ lục III quy định cụ thể đối với nội dung Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản) gồm: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Đánh giá tác động của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường; Phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy hoạch có liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong thời kỳ quy hoạch; Phân tích quan điểm, mục tiêu của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong kỳ quy hoạch; Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; Xác định giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan