Thứ 2, 26/09/2022 - 01:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình phố biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Chương trình nhằm phố biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo đến các đối tượng có liên quan đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng biển và hải đảo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về biển, đảo của các đối tượng.

Căn cứ pháp lý đề xuất và thực hiện Chương trình có: Nghị quyết số 36- NQ/TW của Ban Chấp hành Trunương khóa XII ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 26/NQCP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương.

Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm gần đây đã được quan tâm. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là đẩy mạnh phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật biển và hải đảo cho cộng đồng, nhất là đối với cư dân sinh sống trên các đảo và ngư dân ở các địa phương ven biển. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được đẩy mạnh như triển khai thực hiện Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam”. Dự án được triển khai trong 05 năm bắt đầu từ năm 2010 và kết thúc năm 2015. Đến nay, các dự án về cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm được thường niên tổ chức. Các hoạt động này đã từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, do trong thời gian qua, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang được từng bước xây dựng, nguồn lực còn hạn chế nên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả. 

Để thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước hoàn thiện pháp luật để quản lý tài nguyên biển và hải đảo bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức năng và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh thì yêu cầu bức thiết cần phải nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy định về phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo với tầm pháp lý đủ mạnh để triển khai một cách có hiệu quả. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Nhiệm vụ “Chương trình phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo” là rất cần thiết.

Địa chỉ ứng dụng sản phẩm là Tổng cục Biển và Hải đảo VN, các bộ, ngành có liên quan, các sở, ban, ngành địa phương có hoạt động khai thác, sử dụng biển, lực lượng chấp pháp trên biển.

Nội dung chính của Chương trình gồm: Biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng có liên quan về chính sách, pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; - Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Xây dựng các sản phẩm phóng sự ngắn phổ biến chính sách, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan