Thứ 2, 12/04/2021 - 13:30

Báo cáo Bộ phê duyệt hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

Ngày 30/11/2020, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã hoàn thiện, báo cáo Bộ phê duyệt hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà ...