Thứ 4, 30/09/2020 - 15:53
Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn, Bộ đã xây dựng dự thảo Chỉ thị, gửi lấy ý kiến góp ý của 11 Bộ có liên quan, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc ...
Hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

Hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương; các Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của ...
Hoàn thiện Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0

Hoàn thiện Dự thảo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0

Nhằm kịp thời đáp ứng thực tiễn phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam và tuân thủ các quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các định hướng, mục tiêu, chương trình hành động, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành giai ...