Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sáng 9/7, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đã trao đổi, thông tin thêm về việc triển khai thực hiện Chiến ...