Thứ 7, 25/06/2022 - 17:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất các quy định về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

      Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã đưa ra các quy định về bảo vệ môi trường nước trong đó có nước mặt. Các quy định này đã được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa mới được trình Chính phủ.

       Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chính và trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt quy định tại Điều 9 Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể:

       Nội dung của kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

       Thứ nhất, về đánh giá chất lượng môi trường nước mặt; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; xác định khu vực sinh thuỷ cần xác định được các nội dung: hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất; tổng hợp hiện trạng các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thuỷ đã được xác định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

       Thứ hai, về loại và tổng lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường nước mặt: kết quả tổng hợp, đánh giá tổng tải lượng của từng chất ô nhiễm được lựa chọn để đánh giá khả năng chịu tải đối với môi trường nước mặt từ các nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ô nhiễm diện đã được điều tra, đánh giá theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ môi trường; dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nguồn nhiễm điểm, nguồn ô nhiễm diện trong thời kỳ của kế hoạch.

       Thứ ba, về đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải, hạn ngạch xả nước thải: tổng hợp kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt trên cơ sở các kết quả đã có trong vòng tối đa 03 năm gần nhất và kết quả điều tra, đánh giá bổ sung; xác định lộ trình đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt trong giai đoạn thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt; phân vùng xả thải theo mục đích bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường nước mặt trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và phân vùng môi trường (nếu có); xác định hạn ngạch xả nước thải đối với từng đoạn sông, hồ trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt và việc phân vùng xả thải.

       Thứ tư, dự báo xu hướng diễn biến chất lượng môi trường nước mặt trên cơ sở các nội dung như sau: dự báo tình hình phát sinh tải lượng ô nhiễm từ các nguồn ô nhiễm điểm, ô nhiễm diện trong giai đoạn 05 năm tiếp theo; kết quả thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

       Thứ năm, về các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch: mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng nước mặt cần đạt được cho giai đoạn 05 năm đối với từng đoạn sông, hồ căn cứ nhu cầu thực tiễn về phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường; mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ nội tỉnh phải phù hợp với mục tiêu chất lượng nước của sông, hồ liên tỉnh; mục tiêu và lộ trình giảm xả thải vào các đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu tải nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng nước, cụ thể: tổng tải lượng ô nhiễm cần giảm đối với từng thông số ô nhiễm mà môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải; phân bổ tải lượng cần giảm theo nhóm nguồn ô nhiễm và lộ trình thực hiện.

       Thứ sáu, về biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt; giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin và quản lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới: các biện pháp quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường đối với đoạn sông, hồ không còn khả năng chịu tải; các biện pháp, giải pháp bảo vệ các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thuỷ theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; Các biện pháp, giải pháp bảo vệ các vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, nguồn sinh thủy theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước; Các biện pháp, giải pháp về cơ chế, chính sách để thực hiện lộ trình quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều này; Các biện pháp, giải pháp kiểm soát các nguồn xả thải vào môi trường nước mặt; Thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường nước mặt, bao gồm cả chất lượng môi trường nước mặt xuyên biên giới, phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và nội dung quan trắc môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Các biện pháp, giải pháp hợp tác, chia sẻ thông tin về chất lượng môi trường nước mặt xuyên biên giới; Các biện pháp, giải pháp khác.

       Thứ bảy, về giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt:  Các giải pháp về khoa học, công nghệ xử lý, cải thiện chất lượng môi trường nước mặt; Các giải pháp về cơ chế, chính sách; Các giải pháp về tổ chức, huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng; Các giải pháp công trình, phi công trình khác.

       Thứ tám, tổ chức thực hiện: Phân công trách nhiệm đối với cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện kế hoạch; Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện; Danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch; Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

      Trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

      Dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với hai loại nguồn nước là sông, hồ nội tỉnh và sông, hồ liên tỉnh.

      Thứ nhất, đối với kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường được ban hành đối với từng sông, hồ liên tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan lập, phê duyệt, triển khai đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với từng sông, hồ liên tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với từng sông, hồ liên tỉnh trên cơ sở điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn.

      Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với từng sông, hồ liên tỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để lấy ý kiến bằng văn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm: tờ trình; dự thảo kế hoạch; dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan;

      Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước và đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định việc giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đối với từng sông, hồ liên tỉnh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan có liên quan thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo kế hoạch theo quy định tại các điểm a và b khoản này; gửi hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

      Thứ hai, về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ nội tỉnh có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường được xây dựng chung cho toàn bộ sông, hồ nội tỉnh hoặc riêng cho từng sông, hồ nội tỉnh, cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan lập, phê duyệt và thực hiện đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh trên cơ sở điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn.

      Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh gửi dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội tỉnh đến các Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban, ngành liên quan và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giáp ranh để lấy ý kiến bằng văn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm: tờ trình; dự thảo kế hoạch; dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý; văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan