Thứ 5, 18/08/2022 - 02:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tham vấn là một bước bắt buộc trong quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhằm hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường và bảo đảm sự phát triển bền vững của dự án. So với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến tham vấn trong ĐTM như: đối tượng tham vấn; trách nhiệm tham vấn; nội dung tham vấn; hình thức; kết quả tham vấn và đã giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này.

Về đối tượng được tham vấn

Khoản 1 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định đối tượng được tham vấn gồm: Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư; Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định làm rõ đối tượng này như sau:

Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra, bao gồm: cộng đồng dân cư, cá nhân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực đất, mặt nước, đất có mặt nước, khu vực biển bị chiếm dụng cho việc đầu tư dự án; cộng đồng dân cư, cá nhân nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại do dự án gây ra; cộng đồng dân cư, cá nhân nằm trong khoảng cách tối thiểu để bảo đảm an toàn môi trường; cộng đồng dân cư, cá nhân bị ảnh hưởng do các hiện tượng sụt lún, sạt lở, bồi lắng bờ sông, bờ biển, suy giảm đa dạng sinh học gây ra bởi dự án; cộng đồng dân cư, cá nhân bị tác động khác, được xác định thông qua quá trình đánh giá tác động môi trường. Việc tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp được thực hiện thông qua hình thức tham vấn họp lấy ý kiến.

Cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư, bao gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án; Ban quản lý, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp nơi dự án nằm trong ranh giới quản lý; cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đối với dự án có xả nước thải vào công trình thủy lợi hoặc có chiếm dụng công trình thủy lợi; cơ quan quản lý nhà nước được giao quản lý các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có); Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh đối với các dự án có liên quan đến yếu tố an ninh - quốc phòng (nếu có). Việc tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư được thực hiện thông qua hình thức tham vấn bằng văn bản.

Về hình thức tham vấn

Khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định việc tham vấn được thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử và một hoặc các hình thức sau đây: Tổ chức họp lấy ý kiến; Lấy ý kiến bằng văn bản.

Tại dự thảo Nghị định trình Chính phủ hướng dẫn về việc tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: Trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải đăng tải thông tin về dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời gian ít nhất 15 ngày, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Về tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến: Chủ dự án chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trước thời điểm họp ít nhất là 05 ngày. Chủ dự án có trách nhiệm trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cuộc họp tham vấn. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp và các phản hồi, cam kết của chủ dự án phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp tham vấn cộng đồng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Về tham vấn bằng văn bản: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến các đối tượng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này kèm theo văn bản tham vấn theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Các đối tượng được tham vấn bằng văn bản có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện tham vấn và quy định về tham vấn đối với một số trường hợp đặc thù.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan