Chủ nhật, 14/08/2022 - 18:36
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ngày 31/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định só 1250/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau hơn 08 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Chiến lược còn có những tồn tại, hạn chế. Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (saud đây gọi tắt là Chiến lược) được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để đa dạng sinh học được bảo tồn, phục hồi, phát triển và dịch vụ hệ sinh thái được sử dụng bền vững góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mang lại lợi ích cho người dân. Đồng thời, Chiến lược cũng sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị vè nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế; Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 10 năm 2021 phê duyệt chủ trương Việt Nam ủng hộ Cam kết của các nhà lãnh đạo thế giới về Thiên nhiên nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh về Đang dạng sinh học trong khuôn khổ Khoá họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Họp quốc.

Nội dung của Chiến lược gồm các nội dung: 05 quan điểm, tầm nhìn và 09 mục tiêu; 10 nhiệm vụ chủ yếu; 06 nhóm giải pháp thực hiện; 12 chương trình, đề án, dự án ưu tiên; nguồn vốn thực hiện Chiến lược; tổ chức thực hiện Chiến lược và Phụ lục: các chỉ tiêu giám sát và đánh giá chiến lược giai đoạn đến năm 2030.

Về mục tiêu của Chiến lược

Mục tiêu đến năm 2030, các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng được bảo vệ và phục hồi; nâng cao hiệu quả bảo tồn các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; Nguồn gen được duy trì bảo tồn và phát triển; sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái; kiểm soát các hoạt động gây tác động xấu đến đa dạng sinh học; quản lý tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích và bảo vệ nguồn gen, trí thức truyền thống về nguồn gen; bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học đô thị; Thích ứng với biến đổi khí hậu. Các mục tiêu cụ thể được giám sát bởi 23 chỉ tiêu với lộ trình thực hiện đến năm 2025 và năm 2030.

Về tầm nhìn đến năm 2050, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được coi trọng, bảo tồn, phục hồi, phát triển và sử dụng hiệu quả, tạo nền tảng phát triển bền vững kinh tế-xã hội và mang lại lợi ích cho mọi người dân.

Về các nhiệm vụ chủ yếu

Dự thảo Chiến lược đã cụ thể hoá các nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể đã đề ra, theo các nhóm nhiệm vụ tương ứng như sau: (1) Kiểm kê, quan trắc và xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; (2) Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên; (3) Bảo tồn các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; (4) Tăng cường công tác bảo tồn gen; (5) Sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái; (6) Kiểm soát các hoạt động gây tác động xấu đến đa dạng sinh học; (7) Quản lý tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích và bảo vệ nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen; (8) Bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp; (9) phát triển đa dạng sinh học đô thị; (10) Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Các giải pháp thực hiện

Dự thảo Chiến lược đưa ra 06 giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, cụ thể: (1) Hoàn thiện chính sách, pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về đa dạng sin học; (2) Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sin học; (3) Đẩy mạnh lồng ghép và thực hiện các yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong hoạch định chính sách, các dự án đầu tư công; (4) Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; (5) bảo đảm nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học; (6) Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

Ngoài ra, dự thảo Chiến lược cũng đã đề xuất Danh mục gồm 12 chương trình, đề án, thực hiện Chiến lược. Một số Chương trình, đề án, dự án ưu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục được thực hiện nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược.

Dự thảo Chiến lược hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan