Thứ 7, 20/08/2022 - 03:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá và thiết bị

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá và thiết bị

Theo quy định của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (gọi tắt là POP), việc quản lý an toàn các chất POP được thực hiện theo quản lý vòng đời. trong các công đoạn từ nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, vận chuyển, thải bỏ, xử lý. Hiện Công ước Stockholm cũng yêu cầu thực hiện quản lý chặt chẽ các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hành hoá, thiết bị có chứa các chất POP. Để đáp ứng các quy định của Công ước Stockholm, hiện nay, trong hệ thống QCVN về môi trường có một số quy chuẩn kỹ thuật về môi trường được xây dựng. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có QCVN môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (đặc biệt là các chất POP mới) trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá và thiết bị.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 97 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân huỷ (bao gồm các chất POP) trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị. Để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý các chất POP cũng như thực hiện cam kết với Công ước Stockholm, trước mắt Việt Nam sẽ thực hiện xây dựng QCVN về giới hạn các chất POP trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị chung trong ngành, lĩnh vực sử dụng các chất POP và tiếp theo đó sẽ xây dựng các QCVN về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân huỷ trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể, như lĩnh vực dệt may, nhựa, bọt chống cháy, vật liệu xây dựng...

Quy chuẩn gồm 05 mục, gồm: quy định chung, quy định kỹ thuật, phương pháp xác định, quy định quản lý, tổ chức thực hiện. Nội dung chính của dự thảo quy chuẩn gồm:

Mục 1. Quy định chung

Mục này quy định về phạm vi áp dụng và giải thích từ ngữ. Theo đó, Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa cho phép đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị. Quy chuẩn này áp dụng để giám sát, đánh gía chất lượng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ.

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ trên lãnh thổ Việt Nam; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ và nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ.

Mục 2. Quy định kỹ thuật

Mục này quy định giới hạn tối đa cho phép của các chất POP trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị. Những thông số này được đưa ra dựa trên hướng dẫn của Công ước Stockhol,. Đối với quy định giá trị của chất POP: áp dụng theo ngưỡng quy định của Công ước Stockholm và theo kinh nghiệm quốc tế (EU và một số quốc gia khác).

Mục 3. Phương pháp xác định

Đã áp dụng các phương pháp lấy mẫu theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn đã viện dẫn (cụ thể trong Bảng 2 của dự thảo QCVN).

Đã áp dụng các phương pháp phân tích mẫu theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn đã viện dẫn (cụ thể trong Bảng 3 của dự thảo QCVN).

Mục 4 và Mục 5 quy định về quản lý và tổ chức thực hiện, theo đó quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị có chứa các chất POP phải thực hiện các thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy định tại quy chuẩn này và dán nhãn, công bố thông tin trước khi đưa ra thị trường theo quy định của pháp luật.

Lộ trình áp dụng quy định giới hạn tối đa cho phép đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hoá, thiết bị được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan