Thứ 2, 26/09/2022 - 00:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

   Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trong đó gồm kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng không khí và nội dung chính của kế hoạch này được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa mới được trình Chính phủ. 

  

Luật Bảo vệ môi trường quy định thời hạn của Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí là 05 năm và gồm các nội dung chính:  đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc gia; nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí; mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể; nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí; chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện nhiệm vụ và giải pháp; xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh; tổ chức thực hiện.

Theo dự thảo Nghị định, nội dụng chính của kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí nêu trên được quy định chi tiết như sau:

Thứ nhất, về đánh giá công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm không khí cấp quốc gia; nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí:

Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí quốc gia trong giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất; tổng lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí và phân bố phát thải theo không gian từ các nguồn ô nhiễm điểm, nguồn ô nhiễm di động, nguồn ô nhiễm diện; ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường không khí tới sức khỏe cộng đồng;

Kết quả thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường không khí, các trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường không khí và khí thải công nghiệp; việc sử dụng số liệu quan trắc phục vụ công tác đánh giá diễn biến và quản lý chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất;

Hiện trạng công tác quản lý chất lượng môi trường không khí cấp quốc gia giai đoạn tối thiểu 03 năm gần nhất; các vấn đề bất cập, tồn tại trong công tác quản lý chất lượng môi trường không khí;

Nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí.

Thứ hai, mục tiêu quản lý chất lượng môi trường không khí:

Mục tiêu tổng thể: tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng môi trường không khí phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường theo kỳ kế hoạch;

Mục tiêu cụ thể: định lượng các chỉ tiêu nhằm giảm thiểu tổng lượng khí thải phát sinh từ các nguồn thải chính; cải thiện chất lượng môi trường không khí.

Thứ ba, nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí: Về cơ chế, chính sách; Về khoa học, công nghệ nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí; Về quản lý, kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

Thứ tư, chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại khoản 3 Điều này.

Thứ năm, Quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh phải thể hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp phối hợp xử lý, quản lý chất lượng môi trường không khí; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh, thu thập và báo cáo, công bố thông tin trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm.

Thứ sáu, tổ chức thực hiện kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí, bao gồm: Phân công trách nhiệm của cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch; Cơ chế giám sát, báo cáo, đôn đốc thực hiện; Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch; Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định về trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch nêu trên, cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan tổ chức lập, phê duyệt, triển khai đề án điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi dự thảo kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm: tờ trình, dự thảo kế hoạch, dự thảo quyết định ban hành kế hoạch; báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu dự thảo kế hoạch; văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan