Thứ 4, 23/10/2019 - 10:19
Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triến khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, ...