Thứ 3, 27/09/2022 - 15:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiến nghị sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020.

 

Theo dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025, trong lĩnh vực đất đai, dự kiến sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật sau để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về thủ tục hành chính cấp Trung ương

 Về thủ tục hành chính cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng chỉ định giá đất, dự kiến sẽ sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Bãi bỏ điểm b, điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Sửa đổi điểm đ khoản 1; đoạn cuối khoản 1 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT. Ngoài ra bỏ Điều 4 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT cho phù hợp với quy định của pháp luật đầu tư, đồng thời điều kiện này đã được quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP. Theo đó, sẽ bổ sung về cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến, bỏ giấy chứng nhận đã hoàn thành về bồi dưỡng định giá đất; bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng bản sao chức thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ.

Về thủ tục thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, dự kiến sẽ sửa đổi khoản 5 Điều 5b Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Theo đó, quy định cụ thể trình tự giải quyết thủ tục hành chính, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết; bỏ thành phần hồ sơ là chứng chỉ đào tạo về xây dựng cơ sở dự liệu đất đai.

Về thủ tục hành chính cấp tỉnh

Về thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoăc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, dự kiến sẽ bãi bỏ điểm c, d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Theo đó, sẽ bãi bỏ thành phần hồ sơ là văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất; trích lục bản đồ chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Về thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, dự kiến sẽ sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Theo đó, bãi bỏ thành phần hồ sơ là trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (trong trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), bổ sung hình thức thực hiện thủ tục này theo phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống trên cơ sở khoản 6 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (trong trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), dự kiến sẽ sửa đổi Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Theo đó, quy định bổ sung mẫu hóa văn bản đề nghị Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Về thủ tục thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (trong trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), dự kiến sẽ sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, bổ sung thêm cách thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính.

Về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), bổ sung hình thức thực hiện thủ tục này theo phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống trên cơ sở khoản 6 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), dự kiến sẽ sửa đổi Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Theo đó, quy định bổ sung mẫu hóa văn bản đề nghị Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Về thủ tục thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), dự kiến sẽ sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, bổ sung thêm cách thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính.

Về thủ tục hành chính cấp huyện

Về thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, dự kiến sẽ sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Theo đó, bỏ thành phần hồ sơ là trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Về thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, bổ sung hình thức thực hiện thủ tục này theo phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống trên cơ sở khoản 6 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất, dự kiến sẽ sửa đổi Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định bổ sung mẫu hóa văn bản đề nghị Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Về thủ tục thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp, dự kiến sẽ sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp. Theo đó, bổ sung thêm cách thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan