Thứ 7, 04/07/2020 - 12:14
Cần quy định rõ hơn về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Cần quy định rõ hơn về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Cần quy định rõ hơn về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo Điều 58 Luật Đất đai; phương thức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; ...
Sửa đổi các quy định liên quan đến gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với các trường hợp thu hồi đất

Sửa đổi các quy định liên quan đến gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với các trường hợp thu hồi đất

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết ...
Xem xét bỏ quy định phải là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa

Xem xét bỏ quy định phải là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa

Theo Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy ...