Thứ 2, 04/07/2022 - 12:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Giao khu vực biển để lấn biển

      Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về lấn biển, theo đó, giao khu vực biển để lấn biển là thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo Nghị định.

 

      Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về thẩm quyền giao khu vực biển; điều kiện giao khu vực biển để lấn biển; hồ sơ, trình tự, thủ tục giao khu vực biển để lấn biển.

      Thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển

      Theo dự thảo Nghị định, có hai cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

      Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao khu vực biển để lấn biển trong các trường hợp: (1) dự án lấn biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) dự án lấn biển có phạm vi ranh giới lấn biển thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển; có một phần diện tích lấn biển nằm trong vùng biển 06 hải lý và có một phần diện tích lấn biển nằm ngoài vùng biển 06 hải lý hoặc có toàn bộ diện tích lấn biển nằm ngoài vùng biển 06 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền;  (3) dự án lấn biển do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.

      Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao khu vực biển để lấn biển không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và môi trường.

      Cơ quan nhà ước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển để lấn biển thì có thẩm quyền cho phép gia hạn, điều chỉnh và thu hồi quyết định giao khu vực biển để lấn biển đó.

      Điều kiện được giao khu vực biển để lấn biển

      Theo quy định tại dự thảo nghị định, để được giao khu vực biển để lấn biển phải đáp ứng các điều kiện sau:

      Thứ nhất, phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

      Thứ hai, có văn bản chấp thuận thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với dự án lấn biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

      Thứ ba, khu vực lấn biển chưa giao cho tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thu hồi khu vực biển để lấn biển để phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng;

      Thứ tư, có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

      Thứ năm,  có phương án lấn biển theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

      Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển đển lấn biển

      Theo dự thảo Nghị định, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để lấn biển gồm: Đơn đề nghị giao khu vực biển để lấn biển theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này; Phương án lấn biển theo quy định tại Điều 8 dự thảo Nghị định; Bản sao văn bản chấp thuận thực hiện dự án lấn biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

      Trình tự, thủ tục giao khu vực biển để lấn biển thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

      Theo dự thảo Nghị định, nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển hướng dẫn bằng văn bản cho nhà đầu tư dự án lấn biển để bổ sung, hoàn thiện;

      Trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển tổ chức và hoàn thành thẩm định hồ sơ; việc thẩm định hồ sơ được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định và kiểm tra thực địa.

Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập, gồm đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án lấn biển và cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên quan;

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển để lấn biển; trường hợp không giao khu vực biển để lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án lấn biển.

Trình tự, thủ tục giao khu vực biển để lấn biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Theo dự thảo Nghị định, nhà đầu tư dự án lấn biển nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấn biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển hướng dẫn bằng văn bản cho nhà đầu tư dự án lấn biển để bổ sung, hoàn thiện;

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển tổ chức và hoàn thành thẩm định hồ sơ; việc thẩm định hồ sơ được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định và kiểm tra thực địa.

Hội đồng thẩm định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, gồm đại diện: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án lấn biển và cơ quan, tổ chức, chuyên gia có liên quan;

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao khu vực biển để lấn biển; trường hợp không giao khu vực biển để lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định giao khu vực biển để lấn biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển để lấn biển có trách nhiệm gửi Quyết định giao khu vực biển để lấn biển cho nhà đầu tư dự án lấn biển, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án lấn biển.

      Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định không giao khu vực biển để lấn biển trong phạm vi khu vực biển đang có tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp để khai thác, sử dụng tài nguyên biển; trừ trường hợp thu hồi khu vực biển để lấn biển phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, công cộng. Quyết định giao khu vực biển để lấn biển là cơ sở để giao đất, cho thuê đất lấn biển theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. Thời hạn giao khu vực biển để lấn biển là thời gian thực hiện, hoàn thành lấn biển tạo quỹ đất của dự án lấn biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan