Thứ 3, 27/09/2022 - 15:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Việc xác định và công bố văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực được thực hiện như thế nào?

Việc xác định và công bố văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực được thực hiện tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

 

Tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Đây là một trong những điểm mới quan trọng  trong việc xác định các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực so với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 hướng dẫn:

- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực.

- Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.

- Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu ực thì nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành (phần nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao trong văn bản được quy định chi tiết đã hết hiệu lực) sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Trường hợp không thể xác định được các nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.

Ví dụ Thông tư 12 quy định chi tiết Nghị định 10 và Nghị định 08. Trong đó, Nghị định số 10 hết hiệu lực và Nghị định số 08 vẫn còn hiệu lực thì Thông tư số 12 hết hiệu lực đối với nội dung quy định chi tiết Nghị định số 10, đối với nội dung Nghị định số 08 vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên trường hợp không xác định được nội dung nào quy định chi tiết Nghị định số 08 hết hiệu lực thì toàn bộ Thông tư số 12 hết hiệu lực.

Về trách nhiệm của các cơ quan trong việc xác định và công bố văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực.

Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm lập, công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản thay thế văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực.

Cơ quan ban hành văn bản quy định chi tiết có trách nhiệm công bố danh mục văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực .


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan