Thứ 4, 23/10/2019 - 10:15
Lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

Lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

Việc xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 là thực sự cần thiết, mang ý nghĩa, vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường. Để có ...
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (thay thế Quyết định số ...
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TN&MT

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tham gia ý ...
Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2049/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT phục vụ ...
Rà soát dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

Rà soát dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia

Chiều ngày 05/8, tại cuộc họp nghe Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo “Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo: “Các tiêu chí ...