Thứ 2, 15/08/2022 - 14:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường

Năm 2021, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được coi là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã chỉ đạo sâu sát công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

 

Bộ đã tập trung triển khai việc Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đồng thời với tổng kết thi hành và sửa đổi Luật đất đai. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản; trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tính đến hết tháng 9/2021, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06/07 văn bản (gồm: 05 nghị định, 01 quyết định) đạt 86% kế hoạch 09 tháng đầu năm. Bộ trưởng đã ban hành 13/15 thông tư theo Chương trình, đạt 86,7% kế hoạch; 03 Thông tư ngoài chương trình.

Về các quy hoạch, đã trình Quốc hội quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025; xây dựng quy hoạch và lấy ý kiến các Bộ, ngành địa phương về các tiêu chí phân vùng, chỉ tiêu quy hoạch trong Quy hoạch không gian biển quốc gia. Tập trung xây dựng các quy hoạch ngành để tích hợp vào quy hoạch quốc gia.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ đã trình Chính phủ trình Quốc hội đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội). Thực hiện Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Bộ đã ban hành Quyết định số 1680/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2021 về thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/9/2021 về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Đối với đề nghị sửa đổi Luật Tài nguyên nước, Bộ đã triển khai Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước; hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước để lấy ý kiến của các Bộ, ngành địa phương và đăng lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ xem xét đề nghị.
Từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai gắn với tổng kết thi hành và sửa đổi Luật đất đai theo Kế hoạch. Trình Bộ Chính trị đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và xem xét ban hành Nghị quyết mới. Xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường; rà soát ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường. Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định hoạt động lấn biển; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bảo đồ. Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai theo trình tự rút gọn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội về công tác quy hoạch; tốt nội dung thực hiện lời hứa chất vấn và trả lời chất vấn; chuẩn bị tốt cho Bộ trưởng tham gia phiên thảo luận về Đề án an ninh nguồn nước an toàn hồ đập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan