Thứ 7, 20/08/2022 - 03:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự cần thiết thành lập Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương

Việc đề xuất xây dựng Đề án thành lập Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Trung tâm dự kiến được thành lập nhằm làm đầu mối tuyên truyền, thông tin đối ngoại, phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách về rác thải nhựa đại dương và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu nhằm đạt được các thành công trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, bảo đảm hiệu quả việc kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực các biển Đông Á và quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW và các cam kết quốc tế của Việt Nam về rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng; nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là các hoạt động sự nghiệp do vậy không có sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng quản lý nhà nước. Bộ TN&MT dự kiến giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan quản lý Trung tâm để gắn kết với chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục vì Tổng cục là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Loại hình hoạt động mà Trung tâm hướng tới là tổ chức hợp tác quốc tế và khu vực về rác thải nhựa đại dương và rác thải biển, hoạt động tương tự như các trung tâm hoạt động với tư cách là cơ quan chuyên môn của ASEAN như Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ASEAN Centre for Biodiversity - ACB), Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo ASEAN (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management - AHA Centre),….

Tại các diễn đàn quốc tế về rác thải nhựa đại dương trong thời gian qua, một số tổ chức quốc tế đã trao đổi với Bộ TN&MT về việc tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng và hoạt động của Trung tâm. Tuy nhiên, trong Đề án chưa làm rõ được vấn đề này. Do vậy, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục trao đổi với các tổ chức quốc tế, làm rõ hơn thông tin về khả năng tham gia và đóng góp, một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong giai đoạn tới để bảo đảm tính khả thi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Trung tâm đồng thời với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV.

Việc thành lập và vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT thực hiện nhằm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia “tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương” theo đúng tinh thần và mục tiêu mà Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra. Theo đó, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng Trung tâm (trong tháng 12/2019). Nhiệm vụ xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm cũng được Chính phủ đưa vào các nội dung, giải pháp của Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký các văn bản quan trọng khác có liên quan, trong đó, chú trọng việc thúc đẩy hình thành khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế về phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm tại Việt Nam và giao Bộ TN&MT chủ trì thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là hai văn bản: 

Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó, một trong những nội dung nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện là “Tổ chức vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương sau khi được thành lập”, giao “Bộ TN&MT... chủ trì thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương”. Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ TN&MT xây dựng và vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương; thiết lập và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về chất thải nhựa và chất thải nhựa đại dương; tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa; chủ động tham gia thiết lập chính sách, cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để xử lý vấn đề chất thải nhựa và chất thải nhựa đại dương. Vận động, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong tái chế, xử lý chất thải nhựa”.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan