Thứ 2, 04/07/2022 - 13:59
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam

Bộ TN&MT đã hoàn thành Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua tại Văn bản số 1982/VPCPQHQT ngày 24/7/2020. Đây là một trong những kết quả quan trọng trong công tác quản lý điều hành của lĩnh vực biến đổi khí hậu tháng 8/2020.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, các kết quả hoạt động quản lý điều hành nổi bật của lĩnh vực biến đổi khí hậu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Một là, đã hoàn thiện nội dung Chương ứng phó với biến đổi khí hậu trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành có liên quan, dự thảo Luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV.

Hai là, hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ba là, hoàn thành Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua tại Văn bản số 1982/VPCPQHQT ngày 24/7/2020. Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn các Bộ, địa phương triển khai thực hiện và gửi NDC cập nhật cho Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu theo quy định.

Bốn là, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện: (1) Rà soát, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, phục vụ buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch của năm 2020; (2) Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, đề xuất định hướng xây dựng cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; (3) Điều phối và triển khai các nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, tổ chức kiểm tra các dự án thuộc Chương trình.

Năm là, triển khai xây dựng các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; Hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia và cấp tỉnh; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan