Thứ 4, 30/09/2020 - 16:04
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, cần ban hành Nghị định thay thế Nghị định 61/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính ...