Thứ 2, 13/07/2020 - 04:57
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...