Thứ 6, 30/09/2022 - 17:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh về vấn đề giá cho thuê đất

          Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị có hướng dẫn về vấn đề giá cho thuê đất

Theo cử tri, căn cứ khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có nêu “6. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và được quy đổi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo quy định ra thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm thì trong khoảng thời gian được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng có quyền về đất đai như đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm”. Theo quy định trên, thì doanh nghiệp hạ tầng chỉ có quyền cho thuê lại theo hình thức trả tiền hằng năm.

          Tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “2. Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; các loại phí sử dụng hạ tầng; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý về khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng. Việc đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng đã đăng ký.”      

          Tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: “2. Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên quan khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế về khung giá và các loại phí. Việc đăng ký khung giá và phí thực hiện định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá đã đăng ký”. Theo quy định trên thì nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chỉ được định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

          Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp hạ tầng vẫn thu tiền một lần đối với doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hạ tầng tách thành 02 khoản thu là tiền thuê đất thô hằng năm và thu phí sử dụng hạ tầng, điều này làm hạn chế quyền của doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp thực chất trả tiền một lần cho công ty hạ tầng nhưng chỉ có quyền như hằng năm. Điều này không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

          Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn thống nhất về vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin. Do đó, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn để địa phương có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

          Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 149 của Luật Đất đai năm 2013 quy định đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề như sau:

“2. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này.”.

Tại Điều 172 của Luật Đất đai năm 2013 quy định quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất như sau:

“1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật này.”.

Tại khoản 2 Điều 210 của Luật Đất đai năm 2013 quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

“2. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước”.

Theo các quy định của pháp luật nêu trên, doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì được cho thuê lại đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong khu công nghiệp và có các quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (theo quy định tại Điều 174 Luật Đất đai năm 2013).

Trường hợp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) mà đã cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê lại đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất đó và sau khi đã nộp đủ tiền theo quy định thì doanh nghiệp là người thuê lại đất có quyền như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan