Thứ 5, 18/08/2022 - 03:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật

          Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị có hướng dẫn chung, thống nhất về quy trình thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật.

 

 

Theo cử tri, khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định. Tại khoản 3 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy thu hồi Giấy sau khi có kết luận của Thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai. Như vậy, quy định giữa Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ đã có sự khác nhau. Do đó, địa phương gặp khó khăn trong việc áp dụng thực hiện. Cử tri đề nghị có quy định chung, thống nhất về quy trình thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật.

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, các điểm a, d, đ khoản 7 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, khoản 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) không đúng quy định của pháp luật được thực hiện như sau:

Trường hợp có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khẳng định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 106 của Luật, điểm a khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp không có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khẳng định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại khoản 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Điều 106 của Luật Đất đai không quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chỉ được thu hồi Giấy chứng nhận đối với hai trường hợp nêu tại khoản 3 Điều 106. Do đó, việc quy định trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP là thống nhất và không mâu thuẫn với Luật Đất đai.

Hiện nay khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã được bãi bỏ tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật được thực hiện như sau:

Trường hợp có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khẳng định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP)

Trường hợp không có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai khẳng định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai hoặc người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP). Do đó, việc quy định trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận tại Nghị định số Nghị định số 148/2020/NĐ-CP là thống nhất và không mâu thuẫn với Luật Đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan