Thứ 7, 04/07/2020 - 13:29
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 207/BTNMT-PC ngày 14/01/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về các ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Hải Dương gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1680/BTNMT-PC ngày 31/3/2020 gửi Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời về ...
Trả lời kiến nghị của nhân dân từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trả lời kiến nghị của nhân dân từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bộ TN&MT có Văn bản số 2333/BTNMT-PC ngày 29/4/2020 gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về trả lời các kiến nghị của nhân dân được nêu trong các Báo cáo của Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.