Thứ 6, 30/09/2022 - 16:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn xác định thời hạn sử dụng đất mà không phải nộp dự án đầu tư

          Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị có hướng dẫn xác định thời hạn sử dụng đất mà không phải nộp dự án đầu tư

 

Theo cử tri, tại khoản 29 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định: "Tổ chức kinh tế sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê của hộ gia đình, cá nhân, trừ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp và không chuyển mục đích sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất và không phải chuyển sang thuê đất; thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai". Tuy nhiên, theo Công văn 1052/TCQLĐĐ-CSPC ngày 22/6/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp này không yêu cầu nộp dự án đầu tư. Do vậy, địa phương gặp khó khăn trong việc xác định thời hạn sử dụng đất trong trường hợp này mà không phải nộp dự án đầu tư. Cử tri đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể việc xác định thời hạn sử dụng đất mà không phải nộp dự án đầu tư quy định tại khoản 29 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

          Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai thì tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 191 của Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai). Căn cứ quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục hành chính nêu trên thị trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế không yêu cầu nộp dự án đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế trên đất nông nghiệp đã chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 193 của Luật Đất đai.

Ngoài ra, Công văn số 1052/TCQLĐĐ-CSPC ngày 22/6/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai được phát hành trước khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành và hiệu lực từ ngày 03/3/2017. Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan