Thứ 6, 30/09/2022 - 16:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng về đất đai

Cử tri tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm trong khi tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu; công tác quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường còn hạn chế bất cập; việc triển khai một số công trình trọng điểm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

 

Vì vậy cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ giải quyết những hạn chế, bất cập nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, làm cơ sở thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

Trong lĩnh vực đất đai, Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công nghiệp theo hướng hiện đại để tiếp tục đưa ra một số định hướng chỉ đạo hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền 51 Thông tư. Về cơ bản, các quan điểm chỉ đạo và định hướng của Nghị quyết đã được thể chế thành các quy định cụ thể của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, đặc biệt nhiều Nghị định, Thông tư được ban hành kịp thời có hiệu lực ngay khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, đã cơ bản khắc phục được tình trạng Luật chờ văn bản hướng dẫn như trước đây, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đồng thời Chính phủ cũng kịp thời lắng nghe thực tiễn, chủ động sửa đổi, bổ sung, ban hành các Nghị định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai.

          Trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trên cơ sở đó sẽ trình Trung ương ban hành Nghị quyết mới thay thế làm cơ sở để sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan