Thứ 3, 29/09/2020 - 02:51
Sửa đổi Luật Đất đai: Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội

Sửa đổi Luật Đất đai: Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai, đề nghị các Bộ, ngành liên quan tổng hợp các vướng mắc chung của các địa phương, từ đó có văn bản quy phạm hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư, ...
Kiến nghị nội dung sửa Luật Đất đai về quyền sở hữu đất đai; quy hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư…

Kiến nghị nội dung sửa Luật Đất đai về quyền sở hữu đất đai; quy hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư…

Cử tri kiến nghị nên quy định theo hướng có lợi cho người dân, vì trong thời gian qua có rất nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Do đó, cần sớm sửa, đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp (cử tri tỉnh Đồng Nai)