Thứ 4, 30/09/2020 - 14:53
Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 204 kiến nghị của cử tri.  Các kiến nghị của cử tri chủ yếu liên quan đến việc xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên ...