Thứ 5, 18/08/2022 - 02:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất sửa đổi thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với quy định của Luật Đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (riêng đối với các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/NĐ-CP, thời gian thẩm định không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), như vậy đã giảm mười lăm (15) ngày làm việc so với quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc).

Thời hạn tổ chức thẩm định thông qua hội đồng thẩm định của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như vậy đã giảm năm (5) ngày làm việc so với quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; riêng đối với các dự án thuộc danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nội dung của Nghị định 40/NĐ-CP quy định trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ban hành Quyết định số 2482/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có quy trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Quy trình nêu trên được xây dựng theo hướng mô tả rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân/tổ chức trong từng bước của quy trình; quy trình cũng bao gồm các nội dung cần lưu ý, được yêu cầu xử lý tại từng bước; thời gian xử lý hồ sơ được quy định rõ ràng, cụ thể tới từng mắt xích nhỏ nhất là chuyên viên xử lý. Ngoài ra, Quy trình còn bao gồm các nội dung hướng dẫn xử lý liên quan đến chuyên môn như: Sự phối hợp với các đơn vị liên quan đối với các hồ sơ có nhiều nội dung liên quan đến các đơn vị quản lý nhà nước trong Bộ (nhận chìm, xả thải, khoáng sản,…); quy định về nhiệm vụ của đoàn khảo sát; các phiên họp kỹ thuật; quy định về kiểm chứng số liệu và kết quả mô hình; quy định về đề nghị bổ sung hồ sơ; quy định về trả lại hồ sơ không xem xét thẩm định; quy định về công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính trên mạng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan