Thứ 5, 18/08/2022 - 02:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Chỉ thị được ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII. Bộ TN&MT đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chỉ thị chỉ đạo, triển khai đạt kết quả tích cực. 

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính nhất quán, công khai minh bạch thông tin

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định tại Tờ trình số 102/TTrBTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2019, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính nhất quán, công khai minh bạch thông tin.

Ban hành văn bản hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ cao; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức các cuộc họp với đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố để bàn về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản hình thành trên đất nông nghiệp thực hiện Dự án nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời thực hiện việc khảo sát tại các địa phương: tỉnh Hà Nam, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự án nông nghiệp. Qua đó đã tiếp thu các ý kiến và đưa vào quy định trong Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai và có hiệu lực vào ngày 03/03/2017.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, trong đó xem xét, giải quyết các vướng mắc trong việc thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch...

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định tại Tờ trình số 102/TTrBTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2019, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan