Thứ 2, 15/08/2022 - 13:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ TN&MT đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định hiện hành về đất đai theo hướng cho phép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp thứ cấp được phép thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó có sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐCP ngày 06 tháng 01 năm 2017 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề là hàng năm có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Quản lý đất đai) và công bố công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất và của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường để Doanh nghiệp có thêm thông tin tiếp cận đất sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ đã quy định các chế tài đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không nộp tiền vào ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 thì bị xử lý bằng các biện pháp hành chính và thu tiền nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện đề án “Điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội” và đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp” làm cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp.

Về việc cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Tài chính đề xuất nội dung này.

Sửa đổi các quy định về đấu giá đất thống nhất với quy định lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đấu thầu

Quá trình rà soát các quy định của pháp luật hiện hành cho thấy còn có sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai trong việc lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án. Nội dung này đã được đề xuất quy định trong Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua.

Rà soát và đề xuất sửa đổi thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp, thống nhất với quy định của Luật đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2482/QĐ- BTNMT về quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm: quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy trình xem xét chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; quy trình kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường của dự án. Việc ban hành các quy trình này tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ dự án, đơn vị sản xuất trong việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính và sớm triển khai thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Hồ sơ dự thảo Luật lên Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9. Nội dung của dự thảo Luật có nhiều nội dung liên quan đến giảm bớt các thủ tục về môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động, các nội dung bao gồm: Thu hẹp các đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, các đối tượng phải thực hiện quan trắc chất thải định kỳ; Bãi bỏ quy định về lập kế hoạch bảo vệ môi trường; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có quy mô nhỏ (không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát thải chất thải thông thường với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng các công trình xử lý tại chỗ hoặc đã được quản lý theo quy định của địa phương…) chỉ cần gửi thông tin đăng ký môi trường tới Uỷ ban nhân dân cấp xã; Tích hợp các loại giấy phép về môi trường (giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi; giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; giấy phép xử lý chất thải nguy hại; sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; giấy phép xả khí thải công nghiệp) vào 01 giấy phép môi trường để giảm thủ tục hành chính; Quy định ưu đãi, hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường; Bổ sung quy định về tần suất thanh tra về bảo vệ môi trường để giảm phiền hà, chống chéo cho doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hoá và giảm bớt các thủ tục về đất đai

Luật đất đai năm 2013 quy định có tính nguyên tắc chung về các loại thủ tục hành chính về đất đai, nội dung và hình thức công khai thủ tục hành chính về đất đai; chỉ quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; còn các thủ tục hành chính khác giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt và thuận lợi cho việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, Luật đất đai năm 2013 còn bổ sung quy định về xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, quy định các hình thức đăng ký đất đai trên giấy và đăng ký qua mạng có giá trị pháp lý như nhau. Mặt khác, Luật đã bổ sung quy định xử lý trách nhiệm của người thực thi công vụ trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá đề có những phương án phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lý các thủ tục về đất đai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan