Thứ 7, 04/04/2020 - 06:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý VBQPPL và pháp điển 2019

Phê duyệt kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3912/QĐ-BTNMT ngày 27/12/2018 về phê duyệt Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019.

 Mục đích

1.       Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là hoạt động nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thun, chng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thi đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.

2.       Kiểm tra, xử lý văn bản QPPL là hoạt động nhằm phát hiện những văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành; văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày; văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như vãn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành để kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thi hành văn bản trái pháp luật gây ra; đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản; bãi bỏ một phn hoặc toàn bộ văn bản; đính chính văn bản; xem xét, quyết đnh hình thức xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật.

3.       Tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng lộ trình xây dựng các chủ đề pháp điển thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án xây dựng Bộ pháp điển.

Yêu cầu

1.       Rà soát rà soát vãn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát. Việc hệ thống hóa văn bản phải được tiến hành định kỳ, đồng bộ; kịp thời công bố Tập hệ thng hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản; tuân thủ trình tự hệ thống hóa. Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản có ni dung thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy đinh của pháp luật v bảo vệ bị mật nhà nước.

 

2.       Kiểm tra, xử lý văn bản phải bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan, người ban hành văn bản. Kiểm tra, xử lý văn bản phải bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; không được lợi dụng việc kiêm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật. Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản chịu trách nhiệm về kết luận kiểm tra và quyết định xử lý văn bản.

3.       Công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Bộ phải có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Pháp chế và các đơn vị giúp Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4.       Phải xác định đầy đủ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm và nâng, cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật