Thứ 3, 29/09/2020 - 02:35
Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Về cơ bản, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thông ...