Thứ 7, 25/06/2022 - 18:24
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trình Thủ tướng ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia

Tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Thiết lập Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp quốc gia” hướng tới đạt được các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam (Nhiệm vụ số 52). Đây là nhiệm vụ bắt buộc trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào Chương trình công tác năm 2020 và thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính cấp quốc gia.

Quan điểm xây dựng Quyết định

Dự thảo Quyết định được xây dựng với quan điểm nhằm thiết lập Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia quy định thống nhất về nội dung, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong đo đạc, báo cáo và thẩm định hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đảm bảo yêu cầu về độ chính xác, tính minh bạch, tính liên tục và nhất quán đối với các kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định hiện hành của Việt Nam và các hướng dẫn do UNFCCC ban hành; đảm bảo đủ năng lực để thực hiện quản lý, giám sát các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ công tác quản lý phát thải khí nhà kính trong nước, giám sát việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải trong nội dung Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.

Mục đích của việc ban hành Hệ thống

Thiết lập Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính cấp quốc gia nhằm xác định mức phát thải, các cơ hội giảm phát thải phục vụ việc xây dựng các báo cáo quốc gia về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lập kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính, trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và đóng góp với quốc tế; đánh giá hiệu quả các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong nước và thực hiện đóng góp quốc tế; tăng cường tính minh bạch của các hoạt động giảm phát thải trong nước và đóng góp giảm phát thải do quốc gia cam kết với quốc tế.

Về nội dung của Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia

Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia bao gồm 05 nội dung chính: i) Phạm vi và đối tượng áp dụng; ii) Giải thích từ ngữ; iii) Yêu cầu đối với hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; iv) Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; v) Nội dung, nhiệm vụ trong hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Phạm vi và đối tượng áp dụng: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia quy định về vai trò, trách nhiệm, nội dung hoạt động và sự phối hợp trong quá trình thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định ở cấp quốc gia đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, địa phương.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính có trách nhiệm tham gia thực hiện các hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định ở cấp quốc gia trong phạm vi quản lý.

Giải thích từ ngữ: Dự thảo giải thích các từ ngữ có liên quan đến đến nội dung thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính cấp quốc gia bao gồm: đo đạc, báo cáo, thẩm định; phương pháp luận về đo đạc; quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định.

Yêu cầu đối với hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia quy định chi tiết yêu cầu đối với đối với các hoạt động hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định; quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường - cơ quan đầu mối của Hệ thống. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là các cơ quan chủ trì xây dựng và triển khai hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp ngành thuộc phạm vi quản lý. Các Bộ khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện. Cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định của pháp luật và các tổ chức có liên quan thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Nội dung, nhiệm vụ trong hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định việc ban hành quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đo đạc kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thẩm định báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về đo đạc, báo cáo và thẩm định để theo dõi, cập nhật.

Về tổ chức thực hiện

Dự thảo Quyết định nêu rõ các nội dung thực hiện của cơ quan đầu mối, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia.

Về các kiến nghị

Theo quy định của Thỏa thuận Paris và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã được thông qua cho đến nay thì các quốc gia sẽ phải xây dựng báo cáo minh bạch hai năm một lần (BTR) với thông tin về cơ cấu tổ chức, các chỉ số theo dõi, giám sát và phương pháp luận xác định mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia trong quá trình thực hiện những cam kết quốc tế theo nội dung Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính cấp quốc gia quy định nội dung, vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ quốc gia tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và đáp ứng các quy định về khung minh bạch.

Đây là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường trách nhiệm của các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính cao; đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong thực hiện các cam kết quốc tế, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn của Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác với quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói riêng.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan