Chủ nhật, 26/06/2022 - 12:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, xây dựng CSDL nguồn thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng 44 TCVN về môi trường, ban hành 48 QCVN.

Đến nay, Bộ đã ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 với mục tiêu xây dựng hệ thống QCVN thống nhất và toàn diện theo định hướng hội nhập quốc tế dựa trên kinh nghiệm của các nước tiên tiến làm công cụ quản lý môi trường đáp ứng phát triển bền vững đất nước. Theo kế hoạch, Bộ đang hoàn thiện 08 dự thảo QCVN về môi trường trên cơ sở tham khảo các Tiêu chuẩn về môi trường của Hàn Quốc cũng như kế thừa các QCVN về môi trường đang áp dụng.

Đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải: thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải” (Dự án). Dự án gồm 03 hợp phần chính: (1) Xây dựng nội dung, cấu trúc cơ sở dữ liệu môi trường; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải; (3) Xây dựng cơ chế, hướng dẫn quản lý, cập nhật, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống CSDL về nguồn thải.

Bộ cũng đã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan (Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế) rà soát, thống kê sơ bộ các nguồn thải và hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn thải thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý; đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo sơ bộ tình hình quản lý nguồn thải và hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nguồn thải trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch thực hiện điều tra, thống kê toàn bộ nguồn thải trên địa bàn tỉnh cho các năm 2019 - 2020.

Để bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực, thời gian thực hiện và mục tiêu chính đề ra tại Quyết định số 140/QĐ-TTg là “Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và được tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường, đáp ứng yêu cầu cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện Dự án theo hướng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) nguồn thải đồng bộ với hệ thống cấu trúc CSDL ngành tài nguyên và môi trường trước, sau đó yêu cầu các đối tượng quản lý và cơ quan quản lý khai báo, cập nhật thông tin, dữ liệu online trên Hệ thống CSDL đã được hoàn thiện này mà không tổ chức điều tra, thống kê trực tiếp nguồn thải từ các cơ sở sản xuất, dịch vụ có phát sinh chất thải trên phạm vi cả nước thông qua phiếu điều tra. Theo đó, ngày 24/10/2019, Bộ đã có Văn bản  báo cáo tình hình triển khai thực hiện và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thay đổi cách tiếp cận thực hiện Dự án như trên. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ được gia hạn thời hạn hoàn thành Dự án vào năm 2022. Ngày 14/11/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý các nội dung đề nghị trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết kế, xây dựng CSDL quốc gia về nguồn thải đồng bộ với hệ thống cấu trúc CSDL tổng thể về môi trường đảm bảo bao quát được đầy đủ các nội dung theo mục tiêu, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; hướng dẫn Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phê duyệt thuyết minh Dự án theo các nội dung và trình tự nêu trên và dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan