Thứ 2, 04/07/2022 - 12:15
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Ngày 30/10/2020, Bộ TN&MT đã báo cáo Chính phủ về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Theo đó, các ý kiến được tiếp thu về: về khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; về hồ sơ đề nghị phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; về các loại dự án phát triển trên mặt tại khu vực có khoáng sản đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; về trách nhiệm của các Bộ, cơ quang ngang Bộ; về điều kiện bảo đảm nguồn nhân lực, tài chính thi hành Nghị định trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Môt là, về khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Điều 3) 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về cần bổ sung căn cứ, nguyên tắc, điều kiện để khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung, hoàn thiện khoản 1, đồng thời bổ sung (mới) khoản 3 về nội dung cần thể hiện khi khoanh định một khu vực có khoáng sản là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia vào Điều 3. Ngoài ra, đã làm rõ trường hợp được khoanh định (tối đa) thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia tại khoản 2 Điều này là “các dự án du lịch nghỉ dưỡng theo quy hoạch hệ thống du lịch; để phát triển các dự án công nghiệp thân thiện với môi trường theo quy hoạch ngành quốc gia có liên quan”. Đồng thời chuyển khoản 3 Điều 3 Dự thảo (lần 3) vào Điều 4 thành khoản 1 Điều này để phù hợp với tiêu đề của Điều. 

Hai là, về hồ sơ đề nghị phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Điều 4) 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ngoài việc chuyển nội dung khoản 3 Điều 3 (dự thảo lần 3) thành khoản 1 Điều 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung khoản 3 (mới) về hồ sơ đề nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia để phân biệt rõ với hồ sơ phê duyệt lần đầu.

Ba là, về các loại dự án phát triển trên mặt tại khu vực có khoáng sản đã khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Điều 8) Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bỏ khoản 1 Điều 8 (dự thảo lần 3) để đảm bảo tính thống nhất với quy định về “Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia” đã bổ sung tại khoản 3 Điều 3 (dự thảo lần 4). 

Theo đó, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được khoanh định theo không gian phân bố của loại khoáng sản dự trữ, do đó trường hợp khu vực có khoáng sản dự trữ hoàn toàn nằm dưới sâu, khi xây dựng các hạng mục công trình của dự án phát triển trên mặt không có tác động trực tiếp tới trữ lượng, chất lượng khoáng sản dự trữ thì thực chất phần phía trên mặt địa hình không thuộc vào khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Mặt khác, tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung, chỉnh sửa quy định tại khoản 6 Điều này để tránh hiểu nhầm quy định này sẽ phát sinh thủ tục hành chính mới. Theo đó đã quy định “Cơ quan đăng ký đầu tư dự án phát triển trên mặt gửi lấy ý kiến cơ quan quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này. Việc lấy ý kiến được thực hiện đồng thời khi lấy ý kiến trước khi trình cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.”

Bốn là, về trách nhiệm của các Bộ, cơ quang ngang Bộ (Điều 13) 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung vào điểm b khoản 1 Điều 13 quy định về hình thức, phương thức công khai thông tin khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia “trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc điều chỉnh. Đồng thời, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã bổ sung (mới) khoản 3 vào Điều 13 quy định trách nhiệm tham gia ý kiến góp ý của các Bộ: Quốc phòng; Công an; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có khoáng sản được khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Năm là, về điều kiện bảo đảm nguồn nhân lực, tài chính thi hành Nghị định trong dự thảo Tờ trình Chính phủ 

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung vào Tờ trình Chính phủ mục IX nội dung về “Dự kiến nguồn nhân lực” và về “Điều kiện bảo đảm thi hành Nghị định sau khi được ban hành”. Theo đó đã làm rõ:

Nguồn nhân lực để bảo đảm cho việc thi hành Nghị định sau khi được thông qua là lực lượng cán bộ, công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản hiện có của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan,

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính cân đối, phân bổ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện: (1) Tuyên tuyền, phổ biến, tập huấn triển khai nội dung Nghị định; (2) Khảo sát, đánh giá, tổng kết 06 năm thực hiện và đề xuất nội dung điều chỉnh Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát nội dung của dự thảo Nghị định, đảm bảo tính phù hợp với các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế, các Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư nước ngoài có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, Bộ đã rà soát, các chính sách được Chính phủ thông qua cho thấy đều không gây tác động về giới, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung Dự thảo (lần 3) Nghị định để chỉnh sửa cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” thành “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; “đưa ra khỏi danh mục một phần hay toàn bộ khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia” thành “đưa ra khỏi danh mục một phần hay toàn bộ khu vực khoáng sản được khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia”. Mặt khác, Bộ đã rà soát, bổ sung khoản 3 Điều 9 quy định trường hợp nếu chủ đầu tư dự án trên mặt vi phạm quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này để bảo đảm tính “ngăn chặn” của quy định.

Các ý kiến giải trình liên quan đến bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án phát triển trên mặt (Điều 11); về kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các nội dung khác đề nghị xin ý kiến Chính phủ liên quan đến vấn đề thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; vấn đề thu hồi khoáng sản trong phạm vi dự án phát triển trên mặt tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia...

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan