Thứ 2, 15/08/2022 - 13:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định. Trong dự thảo Nghị định về đã quy định 08 thủ tục hành chính: Công nhận Cơ sở khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen; Cấp Giấy phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen;  Công nhận kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen; Cấp lại Quyết định công nhận Cơ sở khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen; Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen; Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học; Cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm; Cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Về nguyên tắc quy định thủ tục hành chính

Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đa dạng sinh học nói chung và quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen nói riêng; Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen; Đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, hiệu quả; Thủ tục hành chính quy định trong dự thảo phải là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen.

Về sự cần thiết

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại Công văn số 11478/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 (sau đây gọi là Nghị định số 69/2010/NĐ-CP) về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định. Trong dự thảo Nghị định về đã quy định 08 thủ tục hành chính:

Công nhận Cơ sở khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen;

Cấp Giấy phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen;

Công nhận kết quả khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen;

Cấp lại Quyết định công nhận Cơ sở khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen;

Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro sinh vật biến đổi gen;

Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học;

Cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm;

Cấp lại Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Các thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định được quy định theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông thực hiện quyền của mình và làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và gửi kèm theo báo cáo: Biểu đánh giá tác động thủ tục hành chính; Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của từng bộ phận cấu thành thủ tục hành chính và Biểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính trên.

Kết quả đánh giá tác động thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định

So với Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định cơ bản vẫn kế thừa một số thủ tục hành chính đang thực hiện hiệu quả, bên cạnh đó đã đơn giản hóa một số thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính trước đây đã được đánh giá tác động và đã được rà soát theo các chuyên đề, từ đó đơn giản hóa trong quá trình quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thủ tục hành chính dự kiến đưa ra trong nội dung Dự thảo Nghị định chủ yếu được quy định trong Nghị định số 69/2010/NĐ-CP gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết. Tuy nhiên, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP chưa quy định cụ thể mẫu đơn, mẫu tờ khai. Do đó, dự thảo Nghị định đã hoàn thiện, bổ sung các mẫu đơn, mẫu tờ khai còn thiếu.

Tính hợp lý

Tại dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các bước: cách thức thực hiện, hồ sơ, số lượng, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Dự thảo Nghị định cũng đã quy định rõ ràng, cụ thể các thành phần hồ sơ tại phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị định với các nội dung ngắn gọn, đảm bảo đúng và đầy đủ.

Các thủ tục hành chính này cũng quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính một cách hợp lý trên cơ sở thời gian các cơ quan chuyên môn thẩm tra các tiêu chí đảm bảo trước khi trình người có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Tính hợp pháp

Các thủ tục hành chính trong Nghị định được quy định cụ thể và phù hợp với Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính, đảm bảo tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

Nội dung các thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành đánh giá chi phí tuân thủ của 08 thủ tục hành chính nêu trên. Các chi phí chủ yếu bao gồm các chi phí chuẩn bị tài liệu, photo và gửi tài liệu… Do đó, tổng các chi phí tuân thủ là không đáng kể.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan