Thứ 2, 01/06/2020 - 05:00
Cập nhật kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Đa dạng sinh học; Xử lý vi phạm hành chính

Cập nhật kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Đa dạng sinh học; Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực ...
Hoàn thành hiện pháp điển các Đề mục: Khoáng sản; Đo đạc và bản đồ; Hoạt động viễn thám; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Hoàn thành hiện pháp điển các Đề mục: Khoáng sản; Đo đạc và bản đồ; Hoạt động viễn thám; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện pháp điển các Đề mục: ...
Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2189/BTNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh ...