Thứ 3, 27/09/2022 - 14:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT

Công tác rà soát văn bản trong thời gian qua tại Bộ Tài nguyên và Môi trường dần đi vào nền nếp, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và xử lý rà soát theo đúng quy định của pháp luật.

Quán triệt hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đều được rà soát và xử lý, lập thành Danh mục cụ thể. Kết quả văn bản quy phạm pháp luật trong danh mục cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ được các đơn vị trực tiếp đề xuất vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Một số đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng được dữ liệu về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ rà soát trong năm tiếp theo và phục vụ công tác hệ thống hóa năm năm lần thứ 2 (năm 2020).

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019. Trong đó, công bố 11 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 12 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019.

Ngày 01/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020. Trong đó, công bố 32 văn bản quy phạm pháp luật hiết hiệu lực toàn bộ, 16 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020.

Ngày 04/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày 05/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-BTNMT thành lập Tổ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg, tổng số văn bản đã được rà soát: 805 văn bản, trong đó, 608 văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền, liên tịch ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả rà soát, phát hiện số văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp là: 20 văn bản, trong đó:

04 Luật có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chống chéo với các Luật khác.

08 Nghị định có nội dung chưa phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; bất cập trong thực tiễn áp dụng.

01 Nghị định có nội dung không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

04 Thông tư có nội dung không còn phù hợp, bất cập trong thực tiễn áp dụng.

01 Thông tư liên tịch có nội dung không còn phù hợp, bất cập trong thực tiễn áp dụng.

02 Thông tư liên tịch có nội dung không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Ngoài ra, kết quả rà soát còn phát hiện 01 Luật Phí và lệ phí chưa thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật Đo đạc và bản đồ; 02 Thông tư do Bộ Tài chính ban hành có nội dung chưa phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.

Kết quả rà soát quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản theo Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Nhóm rà soát quy định pháp luật đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và kinh doanh bất động sản, tổng số văn bản đã được rà soát: 440 văn bản, trong đó, lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường là 353 văn bản; lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản là 87 văn bản. Tổng số văn bản có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp: 30 văn bản, ngoài ra còn phát hiện có 06 văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản có quy định chưa thống nhất, chưa phù hợp, mâu thuẫn, bất cập với các văn bản về xây dựng, kinh doanh bất động sản, trong đó:

07 Luật có nội dung chưa thống nhất, đồng bộ, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các Luật khác (trong đó có 03 Luật là văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với các Luật thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản).

11 Nghị định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; với các Nghị định khác.

02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mâu thuẫn, chống chéo, bất cập với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Ngoài ra, nhằm kịp thời soạn thảo văn bản bảo đảm phù hợp với một số Luật của Quốc hội dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư), lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản đề xuất phương án xử lý đối với 10 Nghị định của Chính phủ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan