Thứ 7, 04/07/2020 - 11:57
Chưa phát hiện quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Chưa phát hiện quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh

Thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ...
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc ...
Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 585/QĐ-BTNMT ngày 04/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019

Ngày 30/01/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 246/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPLL) hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài ...