Thứ 7, 04/04/2020 - 06:45
Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 585/QĐ-BTNMT ngày 04/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Hoàn thành hiện pháp điển các Đề mục: Khoáng sản; Đo đạc và bản đồ; Hoạt động viễn thám; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Hoàn thành hiện pháp điển các Đề mục: Khoáng sản; Đo đạc và bản đồ; Hoạt động viễn thám; Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện pháp điển các Đề mục: ...
Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019

Ngày 30/01/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 246/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPLL) hết hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài ...
Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Về cơ bản, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thông ...