Thứ 6, 30/09/2022 - 16:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ TNMT

Quyết định số 3877/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung phổ biến các VBQPPL mới ban hành; các dự thảo VBQPPL được xây dựng trong năm 2019; xây dựng các Thông cáo báo chí đối với các VBQPPL mới được ban hành; xây dựng các bản tin giáo dục pháp luật; duy trì trang thông tin điện tử về pháp luật TN&MT.

 

Theo đó, Kế họach yêu cầu phải sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương cũng như phù hợp với từng đối tượng phổ biến; mặt khác, kế hoạch cũng chỉ rõ, đối với từng quý cần tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật vào một số lĩnh vực cụ thể để tránh dàn trải và kém hiệu quả. Thực hiện việc phối hợp, lồng ghép kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ; Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài phát thanh, Đài truyền hình Trung ương, địa phương giúp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ sâu rộng và thật sự có hiệu quả.
Quyết định cũng quy định rõ nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, nội dung trọng tâm là phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành năm 2018, 2019 bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các văn bản quy phạm pháp luật khác theo phân công của cơ quan có thẩm quyền.
Mặt khác, thực hiện phổ biến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường xây dựng trong năm 2019; phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên và môi trường còn nhiều vướng mắc hoặc do địa phương, các tổ chức, cá nhân đề xuất.
Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); và thực hiện thông cáo báo chí đối với các văn bản mới được ban hành trong năm 2019, đồng thời, xây dựng các bản tin pháp luật về tài nguyên và môi trường. quản lý, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử pháp luật về tài nguyên và môi trường; Ngoài ra, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trương, tổ chức phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi được kiện toàn.
Theo đó, tùy thuộc các nội dung phổ biến, các đơn vị được giao chủ trì phổ biến văn bản quy phạm pháp luật lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức phổ biến theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Quyết định cũng nêu, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo phân công; biên soạn tài liệu, giáo trình phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được giao; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật chung của Bộ chủ trì tổ chức hoặc được phân công tham gia; báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về Vụ Pháp chế trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ; đồng thời, bố trí kinh phí cho việc thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan