Thứ 5, 18/08/2022 - 02:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định pháp luật về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam

Sau khi Việt Nam gia nhập Nghị định thư Cartagena về ATSH trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học (sau đây gọi là NĐT Cartagena) vào năm 2004, công tác quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG luôn nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã khẳng định tầm quan trọng của công nghệ sinh học (CNSH) trong phát triển kinh tế xã hội. Nhiều văn bản đã được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng CNSH: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNSH phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNSH ở Việt Nam đến năm 2020. Thực hiện các Chỉ thị, văn bản nêu trên, trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy định điều chỉnh hoạt động về quản lý an toàn sinh học (ATSH) đối với sinh vật biến đổi gen (BĐG) cũng như phân công cụ thể việc quản lý, cấp phép cho các Bộ, ngành có liên quan.

Sau khi Việt Nam gia nhập Nghị định thư Cartagena về ATSH trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học (sau đây gọi là NĐT Cartagena) vào năm 2004, công tác quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG luôn nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ. Điều này được thể hiện qua một loạt các văn bản pháp lý được ban hành như:

Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 2008;

Luật An toàn thực phẩm, năm 2010;

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về ATSH đối với sinh vật BĐG, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật BĐG;

Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về ATSH đối với sinh vật BĐG, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật BĐG.

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để hướng dẫn các Luật và Nghị định nêu trên, các Bộ có liên quan đã thực hiện việc xây dựng và ban hành các Thông tư nhằm quản lý ATSH đối với sinh vật BĐG theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, cụ thể như saU

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật BĐG;

Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận ATSH đối với cây trồng BĐG;

Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong phát hiện sinh vật BĐG bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với ĐDSH và môi trường của giống cây trồng BĐG – đã bị bãi bỏ tại Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành.

Thông tư số 72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục loài cây trồng BĐG được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với ĐDSH và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam;

Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi;

Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 4 năm 2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật CNSH của ngành NN&PTNT.

Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2015 sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ NN&PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.

Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ của Bộ NN&PTNT và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm BĐG bao gói sẵn.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ:

Thông tư số 20/2012/TT-BKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận Phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật BĐG;

Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về ATSH trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật BĐG.

d) Bộ Tài chính:

Thông tư số 36/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ATSH đối với cây trồng BĐG; bổ sung sửa đổi tại Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016.

Thông tư số 106/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật BĐG đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi; bổ sung sửa đổi tại Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan