Thứ 5, 18/08/2022 - 03:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó, có các hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

       Thứ nhất, về hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và không thuộc các trường hợp nêu tại mục thứ 2

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp: giám sát môi trường; làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và quy định tại điểm c khoản này. Tuy nhiên, tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ đó là: “vi phạm quy định về thực hiện quan trắc; không thông báo cho cơ quan đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường để biết việc thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định”, đồng thời bỏ nội dung “làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”;

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP bổ sung trường hợp loại trừ là “trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc”.

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP bổ sung một số hành vi trong khung mức phạt này gồm: xây lắp không đúng quy định đối với công trình xử lý chất thải đã cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận trong các trường hợp: giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ, thiếu công đoạn xử lý; không thu gom triệt để dẫn đến tình trạng một lượng nước thải, khí thải phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được xử lý trước khi thải ra môi trường.

       Nghị định số 55/2021/NĐ-CP giữ nguyên mức phạt từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt công trình bảo vệ môi trường theo quy định như tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, bổ sung quy định “phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

       Thứ hai, về hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp: giám sát môi trường; làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ theo đó “trừ trường hợp: vi phạm quy định về thực hiện quan trắc; không thông báo cho cơ quan đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường để biết việc thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định”, đồng thời bỏ nội dung “làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”.

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp loại trừ là “trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc”.

       Nghị định số 155/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung một số hành vi trong khung xử phạt này, cụ thể “xây lắp không đúng quy định đối với công trình xử lý chất thải đã cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận trong các trường hợp: giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ, thiếu công đoạn xử lý; không thu gom triệt để dẫn đến tình trạng một lượng nước thải, khí thải phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được xử lý trước khi thải ra môi trường”.

       Nghị định số 55/2021/NĐ-CP giữ nguyên mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, đồng thời bổ sung một khoản quy định phạt tiền tư 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

       Thứ ba, đối với hành vi vi phạm quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường

       Nghị định số 155/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp: giám sát môi trường, làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ theo đó “trừ trường hợp: vi phạm quy định về thực hiện quan trắc; không thông báo cho cơ quan đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường để biết việc thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định”, đồng thời bỏ nội dung “làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận”.

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp loại trừ là “trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc”.

       Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung một số hành vi trong khung xử phạt này, cụ thể “xây lắp không đúng quy định đối với công trình xử lý chất thải đã cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận trong các trường hợp: giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ, thiếu công đoạn xử lý; không thu gom triệt để dẫn đến tình trạng một lượng nước thải, khí thải phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được xử lý trước khi thải ra môi trường”.

       Nghị định số 55/2021/NĐ-CP giữ nguyên mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, đồng thời bổ sung một khoản quy định phạt tiền tư 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

       Thứ tư, đối với các hành vi vi phạm quy định về thực hiện bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của bộ, cơ quan ngang bộ

       Nghị định số 155/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp: Giám sát môi trường; làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp loại trừ là “trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc”.

       Nghị định số 155/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp loại trừ là “trừ trường hợp vi phạm quy định về thực hiện quan trắc”.

       Nghị định số 155/2021/NĐ-CP phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP đã bổ sung một số hành vi trong khung xử phạt này, cụ thể “xây lắp không đúng quy định đối với công trình xử lý chất thải đã cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận trong các trường hợp: giảm công suất dẫn đến không đủ khả năng xử lý chất thải phát sinh, thay đổi công nghệ, thiếu công đoạn xử lý; không thu gom triệt để dẫn đến tình trạng một lượng nước thải, khí thải phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được xử lý trước khi thải ra môi trường”.

       Nghị định số 55/2021/NĐ-CP giữ nguyên mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

       Ngoài ra, Nghị định quy định bổ sung hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi cụ thể liên quan đến vi phạm các quy định về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan