Thứ 5, 22/10/2020 - 02:04
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT: Tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT: Tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Văn bản hợp nhất Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ ...
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT: An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT: An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen

Văn bản hợp nhất Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 09 năm ...