Thứ 2, 06/04/2020 - 02:46
Đề xuất quy định cho phép các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ được xây dựng hệ thống xử lý nội bộ

Đề xuất quy định cho phép các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải nhỏ được xây dựng hệ thống xử lý nội bộ

Bộ xem xét sửa đổi quy định về đối tượng Khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo hướng: Đối với các khu công nghiệp có lưu lượng xả thải lớn áp dụng như quy định hiện hành. Còn các Khu công nghiệp có lưu lượng xả thải ...
Xử lý vi phạm đối với các cơ sở có cùng quy mô công suất nhưng hồ sơ môi trường khác nhau do sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường

Xử lý vi phạm đối với các cơ sở có cùng quy mô công suất nhưng hồ sơ môi trường khác nhau do sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường

Môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường) nay thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, Luật không quy định bắt buộc các đối tượng này phải lập lại thủ tục về môi trường. Mặt khác, quá trình hoạt động các đối tượng này nếu ...